Witnesses pass, but history is eternal

2020-12-21 12:11:21

Check out the video for weekly incisive sound bites on the hottest topics from home and abroad. Video: Song Jingyi Reporters: Wang Yiqing, Liu Jianna, Yao Yuxin, Pan Yixuan, Wang Kan Illustrations: Luo Jie, Li Min, Ma Xuejing, Song Chen, Cai Meng, Shi Yu, Jin Ding Producers: Zhu Ping, Zhang Chunyan, Song Wei Supervisor: Xing Zhigang